Prenájom áut na Kréte - všeobecné podmienky


Vek vodiča / zákazníka musí mať:
najmenej 21 rokov pre skupiny A, A1, A2
najmenej 25 rokov pre skupiny B, C, C1, C2, D, D1, D2, D3, E, E1, E2, F, F1, F2, F3

Vodičské oprávnenie vodiča je:
v platnosti najmenej 1 rok pre skupiny A, A1, A2
v platnosti najmenej 2 roky pre vozidlá skupiny B, C, C1, C2, D, D1, D2, D3, E, E1, E2, F, F1, F2, F3

Vodič

Riadiť vozidlo smie iba osoba uvedená v zmluve o prenájme vozidla ako vodič / druhý vodič. Poistenie stráca platnosť v prípade, že prenajatý automobil riadi iná osoba, než osoba uvedená v zmluve ako vodič (resp. druhý vodič).

Dopravná nehoda, poškodenie vozidla

V prípade akejkoľvek nehody alebo poškodenia prenajatého vozidla je zákazník povinný okamžite kontaktovať autopožičovňu na tel.čísle  (0030 6989552987) a políciu (100). Povinnosťou zákazníka je vyplniť policajný protokol v opačnom prípade poistenie stráca platnosť. Vozidlo nesmie byť premiestnené z miesta nehody než dorazia miestne zodpovedné orgány.

Porucha vozidla
V prípade poruchy prenajatého vozidla prosím volajte autopožičovňu na tel. čísle (0030 6989552987 alebo 0030 28310 74826)

Benzín
Benzín hradí zákazník. Pri prevzatí vozidla je do zmluvy o prenájme zaznamenaný stav paliva v nádrži daného vozidla, ktoré si požičiavate. Podpisom zmluvy o prenájme vozidla sa zaväzujete auto opäť vrátiť s približne rovnakým stavom paliva, alebo chýbajúce množstvo doplatiť.

Dopravné predpisy
Zákazník je povinný rešpektovať dopravné predpisy a riadiť sa podľa nich.

Pokuty
Zákazník je povinný zaplatiť všetky pokuty za dopravné priestupky (napr. nerešpektovanie dopravných značiek, parkovanie na zakázaných miestach, prekročenie rýchlosti atď.), ktoré spôsobil počas doby prenájmu automobilu.

Strata kľúčov
V prípade akejkoľvek straty kľúčov od zapožičaného vozidla, ich poškodenie alebo uzamknutie vo vozidle, uhradí zákazník minimálne 150 euro - v závislosti od typu kľúčov a vzdialenosti od najbližšej stanice autopožičovne.

Zrušenie rezervácie
Zákazník je oprávnený zrušiť rezerváciu. O zrušení rezervácie musí zákazník informovať CRETE AUTOMOBILE minimálne 48 hodín pred plánovaným začatím prenájmu. Pokiaľ zákazník informuje CRETE AUTOMOBILE o zrušení rezervácie minimálne 48 hodín pred plánovaným začatím prenájmu, vráti CRETE AUTOMOBILE zákazníkovi zálohu v plnej výške. Ak zákazník zruší rezerváciu v čase kratšom ako 48 hodín pred plánovaným začatím prenájmu, alebo zákazník o zrušení rezervácie CRETE

AUTOMOBILE riadne neinformuje, je CRETE AUTOMOBILE oprávnená po zákazníkovi požadovať celú sumu, ktorú mal zákazník zaplatiť za rezervované vozidlo.

Nespevnené cesty
Nie je dovolené pohybovať sa s požičaným vozidlom po nevhodných nespevnených, kamenistých, prašných a piesočnatých cestách alebo vo voľnom teréne či po piesku. Poistenie vozidla stráca platnosť, ak dôjde k poškodeniu vozidla v dôsledku jazdy mimo asfaltovej cesty.

Platby, zmluvy, dane
Všetky platby za prenájom vozidiel a zmluvy o prenájme sú spracovávané Greenways S.A. alebo CRETE AUTOMOBILE v Grécku (Kréta) .V cene za prenájom vozidla sú zahrnuté všetky miestne dane.

Rôzne
Peniaze zaplatené za zapožičaný voz sa nevracajú v žiadnom prípade.
Počas doby prenájmu vozidla nie je bez písomného povolenia CRETE AUTOMOBILE a Greenways povolené opustiť s prenajatým vozidlom Krétu alebo prenajatý automobil prevážať loďou.
CRETE AUTOMOBILE a Greenways nenesú zodpovednosť za meškanie pri doručení vozidla spôsobené treťou stranou, dopravnými komplikáciami, poruchou vozidla alebo počasím. Dohodnutý čas odovzdania vozidla je len orientačný a môže byť z organizačných dôvodov oneskorený. V prípade podstatného meškania pri pristavení vozidla, nás prosím kontaktujte na kontaktných tel. číslach.
Internetové stránky CRETE AUTOMOBILE zastupuje v Čechách a na Slovensku  autopožičovne Greenways a J & D. CRETE AUTOMOBILE, prenajíma vlastné vozidlá a sprostredkováva tiež služby vyššie uvedených požičovní a zaisťuje komunikáciu medzi českými / slovenskými klientmi a autopožičovňou a nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené autopožičovňou Greenways,  J & D a ich klientom.