PRENÁJOM AUT na Krétu - POISTENIE
Ceny za prenájom vozidiel zahŕňajú následovné poistenie:
Poistenie, ktoré je už zahrnuté v cene za prenájom vozidla na Kréte je kompletné a pre všetky kategórie bez akejkoľvek Vašej spoluúčasti. Zákazník je plne zbavený zodpovednosti za akúkoľvek škodu spôsobenú na zapožičanom vozidle alebo za škodu spôsobenú tretej strane. Súčasťou tohto poistenia je tiež:
1) povinné ručenie - poistenie kryjúce škody tretej osobe (až do 1.000.000 Eur)
2) P.A.I. - poistenie cestujúcich

3) C.D.W. - finančné krytie pre prípad zavinenia nehody - bez spoluúčasti (kryje škody na prenajatom vozidle  do výšky hodnoty vozidla)
4) poistenie proti požiaru a krádeži
5) T.I. - poistenie podvozku, kolies a pneumatík
V prípade, že spôsobíte akúkoľvek škodu na prenajatom vozidle alebo zaviníte dopravnú nehodu, neplatíte škodu ani na Vašom vozidle ani na inom vozidle, ktoré bolo Vašou vinou poškodené.
Poistenie, ktoré autopožičovňa na Kréte zaisťuje v maximálnom rozsahu zodpovedá hodnote zapožičaného vozidla.
Podpisom zmluvy o prenájme automobilu, ktorú dostanete pri prevzatí vozidla na Kréte, potvrdzujete, že prijímate vyššie uvedené podmienky o poistení, zaväzujete sa uhradiť náležitú čiastku za zapožičanie auta a rešpektovať tiež všeobecné podmienky.


VAROVANIE: Vyššie uvedené poistenie stráca platnosť v prípade že:
• Zákazník (resp. osoba uvedená v zmluve ako vodič) je v čase konania zapožičaného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných drog.
• Zapožičané vozidlo riadi (bez písomného súhlasu CRETE AUTOMOBILE) osoba, ktorá nie je  v zmluve uvedená

  • Dôjde k poškodeniu zapožičaného vozidla v dôsledku jazdy po nevhodných nespevnených, kamenistých a piesočných cestách alebo vo voľnom teréne či piesku.
    • Zákazník (oprávnená osoba) vozidlo poškodil úmyselne.
    • Zákazník riadne a bezodkladne neinformoval Crete Automobile o poškodení vozidla / nehode a neposkytol súčinnosť s miestnymi zodpovednými orgánmi a poisťovňou.